Quality Assessment Review (QAR)

qaa qarWat is een externe evaluatie van de interne auditwerking (Quality Assessment Review)?

De externe evaluatie van de interne auditwerking komt er op neer dat het management van de auditdienst de belanghebbenden informeert over twee zaken. Enerzijds gaat het over de efficiëntie en doeltreffendheid van de auditprocessen binnen de organisatie. Anderzijds is er hun compliance met de professionele praktijken (in de vorm van het IPPF internationale raamwerk voor de beroepsuitoefening).

De verantwoordelijke interne audit zorgt voor een up-to-date kwaliteitsborgings- en verbeterprogramma (QAIP). Het doel van dit QAIP-programma is tweeledig:

  • Beoordelen of de interne audit conform de heersende normen en standaarden werkt;
  • Nagaan of de interne auditors de deontologische code respecteren.

QAA is ideaal geplaatst om uw externe evaluatie uit te voeren

Het is de bedoeling om de doeltreffendheid en de efficiëntie van de interne audit te beoordelen en om mogelijke verbeteringen te identificeren. Het kwaliteitsborgings- en verbeterprogramma moet zowel interne als externe evaluaties voorzien.

Externe evaluaties moeten minstens om de 5 jaar worden uitgevoerd door een bevoegd, onafhankelijk en extern evaluatieteam.

Wij nemen deze rol graag op. Wij zijn bevoegd om uw intern auditdepartement te evalueren. Onze kwalitatieve doorlichting bestaat uit drie stappen.

 

De voorbereidingsfase

De bedoeling is om de organisatie van de interne auditdienst en de middelen die ter beschikking staan, te leren kennen; om de planning van de doorlichting op te stellen; en om de opstartvergadering te organiseren. Concreet bereiden we ons voor door de nodige documenten door te nemen en via voorbereidende vergaderingen met de interne auditdienst.

 

De realisatiefase

De eigenlijke kwalitatieve doorlichting duurt ongeveer 2 weken en start met een openingsvergadering. De evaluaties hebben betrekking op het auditcharter en de onafhankelijkheid; het jaarlijkse planningsproces; het beheer van de middelen; de auditprocedures en de instrumenten die gebruikt worden in het kader van een auditopdracht; het proces voor het bewaken van de voortgangsacties, de auditactiviteiten en tenslotte de activiteiten voor de kwaliteitsborging en -verbetering.

De realisatiefase is doorspekt met tussentijdse debriefings met de verantwoordelijke interne audit om onze bevindingen te delen.

 

De afsluitfase

Concreet beoordelen we in de loop van de evaluatie een steekproef van auditdossiers. We spreken met auditors. We evalueren de basisdocumenten en procedures van de directie interne audit. We bestuderen de voornaamste processen van de interne audit. En we overleggen tenslotte met een aantal audit-stakeholders. Ons verslag bevat aanbevelingen voor verbetering.

 

Contacteer onze specialisten voor een advies op maat